Polityka prywatności

I. WARUNKI OGÓLNE
Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników Sklepu znajdującego się pod adresem elektronicznym urbanmistletoe.com, zwanego dalej „Sklepem”.
Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest urbanmistletoe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-247) ul. Marcina Flisa 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000554281, posiadająca numer statystyczny REGON: 361337791, numer identyfikacji podatkowej NIP: 522-302-79-03, o kapitale zakładowym w wysokości 106200 zł wpłaconym w całości.
Zawartość stron Sklepu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
Zgodnie z regulaminem w celu korzystania z Sklepu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych, dostęp do Sieci Internet oraz aktywny numer telefonu służący do kontaktu z pracownikami urbanmistletoe Sp. z o.o. Dostęp do Sklepu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
Administrator oświadcza, że strony Sklepu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
II. CEL ZBIERANIA DANYCH
Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich ze Sklepu, w szczególności zakładania indywidualnych kont Użytkowników i składania przez nich zamówień za pośrednictwem tych kont oraz przyjmowania i rozpatrywania ich reklamacji.
W zależności od dobrowolnie wyrażonej przez Użytkownika zgody, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
III. PRAWO DOSTĘPU
Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
IV. DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH
Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim takim jak firmy kurierskie, Poczta Polska lub serwisom płatności elektronicznych – w celu należytej realizacji umowy, w szczególności w celu dostawy zamówionego towaru oraz zwrotu należności Klientowi (w przypadku uwzględnionych reklamacji).
V. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane użytkowników przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwanego dalej „RODO” i ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@urbanmistletoe.com
Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika z zastrzeżeniem instytucji upoważnionych prawem. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego bez wyraźnej zgody.
Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Administratora od momentu ich powierzenia przez Użytkownika do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody, za wyjątkiem prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.
Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Do danych osobowych przetwarzanych przez urbanmistletoe Sp. z o.o. mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy. Zobowiązani są oni do zachowania danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom trzecim.
VI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.
VII. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub na adres e-mail: info@urbanmistletoe.com
VIII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Dowiedz się kontaktów.

Adres

Kremerowska 8, 33-332 Kraków, Poland

Godziny pracy

11:00 - 23:00

© Copyright 2021 Babeczki teraz. All Rights Reserved.